Normes de Convivència

 PRIMER I SEGON D’ESO

 • UNIFORME: Cal dur-lo net i complert. Les peces d’abric i complements han de ser de color blau o blanc.

 • ABSÈNCIES I RETARDS: Els retards i les manques d’assistència han d’estar justificades a l’agenda. No es pot sortir de l’escola sense el permís del tutor, cap d’estudis o directora. Les classes comencen a les 8, 11:30 i 15:00, i l’entrada a l’aula és almenys cinc minuts abans d’aquestes hores. La repetició de faltes de puntualitat es considera una falta greu.

 • SORTIDES: Només podran sortir del col.legi els alumnes que porten la corresponent autorització.

 • MENJADOR: Els alumnes que necessitin fer dieta hauran d’avisar a porteria abans de les 9:00 h. Aquells alumnes que pateixen d’al·lèrgies alimentàries hauran de portar un justificant mèdic per informar al cuiner. Els alumnes que utilitzin el servei fix de menjador poden demanar el “pícnic” al començament del curs a cada tutor.

 • ENTRADES I SORTIDES: Els alumnes d’ESO entraran i sortiran per la porteria de Mitre. Només sortiran pel carrer de la Torre al migdia. Al matí també podran entrar per la Plaça. de La Torre.

 • MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS: No se’n pot fer ús al recinte Escolar. En cas d’infracció es lliurarà al tutor/a i els pares o tutors legals hauran de recollir-lo a l’escola. Si se’n torna a fer ús una segona vegada es lliurarà al cap d’estudis i no el retornarà fins a final de trimestre. Si es tractés d’una tercera vegada restarà a direcció fins a final de curs. L’escola no es fa responsable de pèrdues o robatoris. La gravació de veus i imatges sense consentiment esdevindrà una falta molt greu.

 • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Les faltes de respecte als professors, als companys o a altres membres del personal del centre es notificaran als pares. L’acumulació de notes a l’agenda o faltes molt greus es penalitzarà mitjançant un comunicat (amonestació per escrit). L’alumne rebrà una sanció per part de la comissió de convivència.

  Cal mantenir netes i endreçades les aules. És important tenir respecte pel material propi i pel col•lectiu

TERCER I QUART D’ESO

 • UNIFORME: Només tenen uniforme d’esport. Han de venir correctament vestits

 • ABSÈNCIES I RETARDS: Els retards i les manques d’assistència han d’estar justificades a l’agenda. No es pot sortir de l’escola sense el permís del tutor, cap d’estudis o directora. Les classes comencen a les 8:00, 11:30 i 15:00 h, i l’entrada a l’aula és almenys cinc minuts abans d’aquestes hores.

 • SORTIDES: Només podran sortir del col.legi els alumnes que porten la corresponent autorització.

 • MENJADOR: Els alumnes que necessitin fer dieta hauran d’avisar a porteria abans de les 9:00 h. Aquells alumnes que pateixen d’al·lèrgies alimentàries hauran de portar un justificant mèdic per informar al cuiner. Els alumnes que utilitzin el servei fix de menjador poden demanar el “pícnic” al començament del curs a cada tutor.

 • FUMAR: Els alumnes no poden fumar dins del recinte escolar ni en el seu entorn més proper; si algun alumne fuma, rebrà una sanció. Es considera una falta greu. No es pot fumar a cap sortida.

 • ENTRADES I SORTIDES: Els alumnes d’ESO entraran i sortiran per la porteria de Mitre. Només sortiran pel carrer de la Torre al migdia. Al matí també podran entrar per la Plaça de La Torre.

 • MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS: No se’n pot fer ús al recinte Escolar. En cas d’infracció es lliurarà al tutor/a i els pares o tutors legals hauran de recollir-lo a l’escola. Si se’n torna a fer ús una segona vegada es lliurarà al cap d’estudis i no el retornarà fins a final de trimestre. Si es tractés d’una tercera vegada restarà a direcció fins a final de curs. L’escola no es fa responsable de pèrdues o robatoris. La gravació de veus i imatges sense consentiment esdevindrà una falta molt greu.

 • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Les faltes de respecte als professors, als companys o a altres membres del personal del centre es notificaran als pares. L’acumulació de notes a l’agenda o faltes es penalitzarà mitjançant un comunicat (amonestació per escrit). L’alumne rebrà una sanció per part de la comissió de convivència.

  Cal mantenir netes i endreçades les aules. És important tenir respecte pel material propi i pel col•lectiu.