The idea is to teach both the subject and the language, and is captured in the phrase “using language to learn, learning to use language.”. 

CLIL encourages the use of curricula which promote the right interpersonal skills, cultural sensitivity and communication and language abilities which are in  today’s demand.

AICLE CIÈNCIES

La Comissió Europea de les Llengües diu que aquest aprenentatge integrat s’està desenvolupant amb èxit en els últims deu anys. S’indiquen una sèrie de beneficis com els següents:

  1. Desenvolupa el coneixement i la comprensió intercultural.

  2. Desenvolupa les destreses de comunicació intercultural.

  3. Millora la competència de la llengua així com les destreses orals de la comunicació. Desenvolupa interessos i actituds multiculturals.

  4. Ofereix oportunitats d’estudi de continguts des d’una perspectiva holística.

  5. Permet als alumnes tenir un major contacte amb la llengua objecte d’estudi.

  6. No requereix hores d’ensenyament extra.

  7. Proposa diverses maneres de dur a terme les classes.

  8. Augmenta la motivació de l’alumne i la seva confiança tant en la llengua com en el contingut que s’estudia .

Els alumnes milloren la seva competència comunicativa en llengua estrangera sense deixar de costat la materna, a més, aprenen continguts d’una manera més significativa, entren en contacte amb altres cultures o desenvolupen estratègies per al seu propi aprenentatge.  Per tant, aprenen  d’una manera natural la llegua anglesa  gairebé sense adonar-se, no obstant això no hem de passar per alt que en l’aprenentatge de les llengües i contingut també és rellevant l’acció i experimentació de l’alumnat amb el seu entorn, per això és molt important l’acompanyament de les famílies.

Els mestres de CLIL dissenyem estratègies perquè els nostres alumnes s’impliqui en el seu propi aprenentatge. Això suposa que han de ser conscients del que han après desenvolupant destreses com “aprendre a aprendre”.

ARTS & CRAFTS

ROBOTICS

SCIENCE